Ключова мета Української Ради Миру – справедливий мир

Ключова мета Української Ради Миру – справедливий мир
195279 ПЕРЕГЛЯДІВ

Ключова мета Української Ради Миру – справедливий мир

Сьогодні – під час зустрічей, у листах, у телефонних розмовах – ми всі бажаємо одне одному миру і Перемоги. Увесь світ переосмислив значення базових цін­ностей – миру, демократії, сво­боди слова, поваги до людського життя. Також ми твердо зна­ємо, що не можна прагнути миру за будь-яку ціну. Припинення бойо­вих дій шляхом територіальних поступок України та відмова від планів вступу нашої країни до НАТО вестимуть лише до заморо­жування конфлікту. Інакше кажучи: хочеш миру – працюй на Перемогу. Саме це нині й робить наша країна на полі бою, а також на дипломатичному, культур­ному, інформаційному фронтах.

У справі захисту України важли­ві кожна людина і кожна інститу­ція. Одна з таких важливих інститу­цій – Українська Рада Миру (УРМ). Її істо­рія почалася у 1951 році, коли було створено Український Республікан­ський Комітет Захисту Миру. Після здобуття Незалежності України ко­мітет перетворився на Українську Раду Миру. Біля джерел цієї миротворчої організації стояли Василь Комісаренко, Олександр Палла­дін, Євген Патон, Леонід Первомай­ський, Максим Рильський, Павло Тичина, Олесь Гончар, Леонід Крав­чук, Юрій Щербак та інші відомі у світі та в Украї­ні діячі. Першим головою організа­ції був академік Микола Семененко.

За часів Незалежності Украї­ни керманичами організації були Олесь Гончар і Леонід Кравчук.

Нещодавно Українська Рада Ми­ру зібралася на звітно-виборну конференцію, щоб обрати нового голову та схвалити програму дій, яка відповідатиме новим викли­кам, перед якими постає Україна.

Делегати заслухали звітну допо­відь Президії УРМ (з нею виступив заступник голови Володимир Но­вохацький), обрали нову Президію, ревізійну комісію та дорадчо-кон­сультативну раду Президії. А також (одноголосно) було обрано нового го­лову Української Ради Миру – ним став ректор Національного техніч­ного університету України «Київ­ський політехнічний інститут іме­ні Ігоря Сікорського» академік НАН України Михайло Згуровський.

– В кожного з нас сьогодні є єди­не прагнення – досягнення спра­ведливого миру на основі Укра­їнської формули миру і відбудова успішної, суверенної України, – звернувся до учасників засідання новообраний голова УРМ. – Сподіваюсь, що колегіальна робота від­повідно до цих прагнень принесе нам великий і бажаний результат. Зі своєю командою намагатимусь робити все можливе, щоб акуму­лювати найкращі ідеї й думки.

Програму дій Української Ради Миру на час правового режиму во­єнного стану було затверджено за основу. «Документ буде доопрацьо­вано, щоб ми мали справді сучасну програму, яка відповідала б ниніш­ньому стану та потребам нашої кра­їни», – зауважив Михайло Згуров­ський. У своєму виступі він проко­ментував кожен пункт програми.

У документі зроблено чіткий ак­цент: зважаючи на російську агре­сію проти нашої держави, УРМ бо­ротиметься за справедливий мир на основі суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.

– Нині деякі країни подають сигнали щодо «замороження кон­флікту», – продовжив голова УРМ. – Маємо чітко відмежовуватись від таких закликів і спиратись на Українську формулу миру, ви­конання всіх десяти пунктів якої є для нас принципово важливим.

Окремий розділ програми при­свячено активізації міжнародної діяльності Української Ради Миру. У ньому наголошено на важливос­ті продовження співпраці з Всесвіт­ньою Федерацією Миру. Передбаче­но звернення до миротворчих орга­нізацій країн, уряди й парламенти яких офіційно підтримали Україн­ську формулу миру, з пропозицією про співпрацю і взаємодію. А також – звернення із заявою до Комітету з питань неурядових організацій ООН про набуття відповідного ста­тусу при Економічній і Соціальній Раді ООН. Як нагадав Михайло Згу­ровський, у світі такий статус ма­ють декілька тисяч миротворчих і гуманітарних організацій. «Очевид­но, до нашої організації буде осо­бливе ставлення, тож маємо цим скористатись», – додав він.

Також пропонується звернути­ся з пропозицією про співпрацю до Інституту миру США. Важливо, що віцепрезидентом цієї поважної установи є колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, який невдо­взі відвідає Україну. Тож керівни­цтву УРМ доцільно буде зустрітися з Вільямом Тейлором для започаткування взаємодії і співпраці.

Окремий акцент програми – не­обхідність популяризації України на міжнародній арені як країни миру, яка на початку своєї незалежності задекларувала та втілила низку без­прецедентних кроків, підтвердивши мирну політику мирної держави, до­бровільно відмовившись від ядерної зброї, третьої за потенціалом у світі.

– Хоч тепер це дискусійне пи­тання, але у стратегічній перспек­тиві, вважаю, то був правильний крок, – зауважив Михайло Згуров­ський. – Ми подолаємо біду і зро­зуміємо, що бути без’ядерною краї­ною – правильна позиція.

Українська Рада Миру за допо­могою всіх можливих засобів праг­нутиме поширювати правдиву ін­формацію через громадянське сус­пільство різних країн світу про агресію росії. В роботі УРМ буде передбачено систему заходів що­до підтримки волонтерського ру­ху та надання Україні гуманітарної допомоги. «На жаль, світ починає втомлюватися від допомоги Укра­їні, але без підтримки світу наші можливості будуть послаблені», – сказав голова УРМ.

Серед інших пунктів програми – створення спільно з міжнародни­ми партнерами миротворчих плат­форм для поширення ініціатив як України, так і Української Ради Ми­ру, опрацювання питання щодо створення «Майданчика миру» з ме­тою об’єднання вітчизняних та між­народних діячів, прихильників ми­ру і справедливості, оперативного реагування на події, підтримки мир­них ініціатив керівництва держави.

Програма передбачає й роботу щодо підписання меморандумів про співпрацю між УРМ та провід­ними вітчизняними й закордонни­ми миротворчими громадськими об’єднаннями.

Щодо перспективи, то у повоєн­ний час УРМ вважає за доцільне за­початкувати серію «Круглих столів миру», спрямованих на відновлен­ня і розбудову України, за учас­тю представників громадянсько­го суспільства, органів державного управління України та провідних миротворчих організацій світу.

Окремий розділ програми при­свячено активізації інформаційної діяльності УРМ. Зокрема, плануєть­ся розробити англомовну сторінку сайту УРМ, укласти угоди з науко­во-освітньою газетою «Світ», а та­кож – з Українсько-польським інформаційно-аналітичним Не­залежним Медіа Форумом.

Українська Рада Миру планує про­довжувати практику присвоєння звання «Почесний член ГО «УРМ» та нагородження «Орденом Миру» УРМ видатних громадських і політичних діячів України та інших країн світу.

Українська Рада Миру утворить молодіжне крило УРМ та Комітет з міжнародної та інформаційної діяльності.

За кілька тижнів Українська Ра­да Миру планує взяти участь у між­народному заході ЮНЕСКО, який відбудеться в Палаці культури та мистецтв КПІ імені Ігоря Сікорського 8 травня 2023 року під гаслом «Мо­лодь за мир, проти агресії й війни». Як розповів Михайло Згуровський, у ньому братимуть участь кафедри ЮНЕСКО з усього світу, які мають серед своїх програмних напрямів діяльності боротьбу за мир.

Світлана ГАЛАТА, Дмитро ШУЛІКІН, газета «СВІТ»

Теги: Українська Рада Миру,Академік Михайло Згуровський,Газета "СВІТ",громадські організації, Незалежний Медіа Форум, IMF, Independent Media Forum, www.uacenter.media
Автор: uacenter.media

uacenter.media, ua.mediacenter.eu@gmail.com,

01001 Київ, вулиця Хрещатик 10, +38 067 461 6900, +48 609 00 6656

© Міжнародний благодійний фонд

«Незалежний Український Медіа Центр у Європі», 2022

© Yurii SCHERBAK, 2022   © Valentyn KONDRATIUK, 2022-2023

Мої відео